english versionmapa serwisuzastrzeenia prawnewebmaster
Piątek, 20 Września 2019
Szukaj na stronie:
O nasStatutForumAktualnociGaleriaRejon Ulicy Szerokiej
I. Postanowienia ogólne


§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie ulicy Szerokiej.

2. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe.

4. Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się zasadą szacunku wobec osobistych poglądów członków oraz osób korzystających z jego pomocy.

§ 2.

Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 4.

Stowarzyszenie jest utworzone na czas nieoznaczony.

§ 5.

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników jak również zawierać umowy prawa cywilnego.

II. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 6.

1. Celem stowarzyszenia jest:
1) Kultywowanie tradycji historycznej wielo-kulturowości, tworzonej przez ludność Warszawy na obszarze wokół dawnej ulicy Szerokiej, obecnie Ks. Ignacego Kłopotowskiego na Pradze Północ w Warszawie.
2) Inicjowanie i wspieranie badań historycznych, powstawania publikacji naukowych i popularyzatorskich poświęconych w/w tematyce. Wspieranie działalności edukacyjnej i publicystycznej.
3) Inicjowanie i udział w działaniach na rzecz:
  a) podniesienia walorów urbanistyczno-architektonicznych obszaru poprzez wspieranie nowych inwestycji oraz rewitalizację i ochronę zabytków,
  b) ograniczenia tranzytowego charakteru istniejącej i planowanej sieci komunikacji drogowej,
  c) integracji centralnej Pragi z centrum lewobrzeżnej Warszawy między innymi poprzez powstanie dwóch mostów niskowodnych w przedłużeniu ulic Karowej-Kłopotowskiego/Okrzei i Ratuszowej,
  d) odbudowy Praskiej Synagogi u zbiegu ulic Kłopotowskiego i Jagiellońskiej.
4) Wspieranie inicjatyw kulturalnych i społecznych mających wpływ na rozwój obszaru.
5) Inicjowanie i udział w procedurach planistycznych dotyczących obszaru.
6) Współdziałanie z osobami prywatnymi, organizacjami społecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem Stowarzyszenia "Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy "ZOK", władzami samorządowymi i państwowymi w celu realizacji w/w działań.
7) Podejmowanie działań zmierzających do pozyskania środków z pomocy publicznej i unijnej na rzecz realizacji w/w działań.

2. Cele statutowe mogą być realizowane przez działalność społeczną członków, a także poprzez: działanie stowarzyszenia, ubieganie się o dotacje, które następnie przekazywane będą na cele statutowe, wspieranie inicjatyw samorządowych, wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych i międzynarodowych w zakresie określonym przez przepisy ustawy i statut stowarzyszenia, prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, badania naukowe i socjologiczne.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

3. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski jak również cudzoziemiec bez względu na miejsce zamieszkania.

4. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez walne zebranie członków uchwały o przyjęciu w poczet członków po wypełnieniu niezbędnych dokumentów przez Członka Kandydata.

5. O podjęciu uchwały walne zebranie członków powiadamia zainteresowanego.

6. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1) członków kandydatów,
  2) członków czynnych,
  3) członków zwyczajnych,
  4) członków honorowych,
  5) członków wspierających.

§ 8.

1. Członkowie mają prawo:
  1) brać udział w pracach Stowarzyszenia,
  2) brać udział w walnym zebraniu członków (lub zebraniu delegatów),
  3) wybierać i być wybieranym do wszystkich organów zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu,
  4) uzyskiwać wszelkie informacje od władz Stowarzyszenia o ich działalności,
  5) członkowie zwyczajni, członkowie kandydaci, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego oraz czynnego prawa głosu, posiadają prawo głosu doradczego, jak również nie przysługuje im uprawnienie o którym mowa w punkcie 4 powyżej.

2. Członkowie mają obowiązek:
  1) dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
  2) brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  3) wnoszenia składek członkowskich, .
  4) przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkostwo ustaje wskutek:
  1) śmierci członka,
  2) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
  3) wykreślenia z listy członków.

4. Pozbawienie członkostwa przez wykreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku:
  1) nie spełniania przez członka wymagań ustawowych,
  2) zalegania z płatnością składek i nie uregulowania świadczenia mimo wezwania do zapłaty, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania,
  3) dokonywania działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia,
  4) nieprzestrzegania postanowień statutu.

5. Uchwały o przyjęciu członka podejmuje walne zebranie członków na wniosek zarządu.

6. Uchwały w sprawach członkowskich podejmuje sąd koleżeński. Od uchwał tych członek może złożyć odwołanie.

IV Struktura i władze stowarzyszenia

§ 9.

1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1) walne zebranie członków,
  2) zarząd,
  3) komisja rewizyjna,
  4) sąd koleżeński.

2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany odpowiednio spośród niewybranych kandydatów, w oparciu o liczbę uzyskanych głosów. W wypadku braku lub niewystarczającej liczby kandydatów, ogłasza się wybory uzupełniające.

3. Jeżeli liczba członków czynnych Stowarzyszenia, przekroczy 200 osób, walne zebranie członków może zostać zastąpione przez zebranie delegatów, któremu przysługują kompetencje walnego zebrania członków, Regulamin wyłaniania delegatów jak i przeprowadzania zebrania delegatów ogłasza Zarząd Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty uzyskania informacji o przekroczeniu liczby 200 przez członków Stowarzyszenia.

4. Członkowie zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego wybierani są zwykłą większością głosów przez walne zebranie członków w głosowaniu tajnym.

5. Kadencja zarządu, komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego i delegatów trwa 3 lata.

6. Jeśli walne zebranie członków nie wybierze w wyznaczonym terminie członków któregokolwiek organu władzy Stowarzyszenia, ich kadencja zostaje przedłużona automatycznie o kolejne 3 lata.

7. Zarząd prowadzi sprawy stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie.

§ 10.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest walne zebranie członków.

2. Do kompetencji walnego zebrania członków należy:
  1) Uchwalanie zmian statutu oraz uchwalanie i kształtowanie programu Stowarzyszenia,
  2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia
  3) wnioskowanie do zarządu o podjęcie uchwały w sprawie współpracy z innymi organizacjami,
  4) wybór oraz odwoływanie członków zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego,
  5) przyjmowanie nowych członków,
  6) rozpatrywanie odwołań od uchwał sądu koleżeńskiego w sprawach członkowskich,
  7) rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu i kwitowanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej,
  8) udzielanie absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej,
  9) uchwalanie czasowego lub trwałego zwolnienia członka z obowiązku opłacania składki, uchwalanie umorzenia zaległości finansowych członka wobec Stowarzyszenia,
  10) uchwalanie minimalnych składek członkowskich oraz uchwalanie upoważnienia zarządu do decydowania w sprawie składek członkowskich,
  11) decydowanie o wszelkich sprawach Stowarzyszenia, dla których statut nie ustala kompetencji dla innych władz Stowarzyszenia.
  12) rozwiązywanie Stowarzyszenia,

§ 11.

1. Walne zebranie członków zwoływane jest przez zarząd obligatoryjnie nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. O terminach walnego zebrania członków zawiadamia się listem poleconym za potwierdzeniem odbioru najpóźniej 21 dni przed terminem zebrania.

3. Nadzwyczajne walne zebranie członków zwoływane jest przez zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek 1/3 członków czynnych. O terminie nadzwyczajnego walnego zebrania członków zawiadamia się listem poleconym za potwierdzeniem odbioru najpóźniej 21 dni przed terminem zebrania.

4. Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia planowanego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może zostać przez walne zebranie członków zmieniony lub rozszerzony.

5. Uchwały walnego zebrania członków zapadają większością głosów, w razie równości głosów rozstrzyga głos oddany przez przewodniczącego zarządu lub jego pełnomocnika.

6. Do zmiany statutu, odwołania członka władz, Stowarzyszenia oraz rozwiązania Stowarzyszenia niezbędna jest kwalifikowana większość głosów przy obecności 2/3 członków.

7. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym, chyba, że niniejszy statut stanowi inaczej.

§ 12.

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.

2. Do kompetencji zarządu należy:
  1) kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia,
  2) wykonywanie uchwał walnego zebrania,
  3) informowanie członków o swojej działalności,
  4) ustalanie ramowego programu działania,
  5) dokonywanie weryfikacji poszczególnych członków,
  6) opiniowanie kandydatur nowych członków,
  7) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia i zwalniania pracowników,
  8) podejmowanie uchwał w sprawie zlecenia wykonania prac osobom fizycznym i prawnym,
  9) podejmowanie, na podstawie upoważnienia walnego zebrania, uchwał w sprawach składek członkowskich,
  10) tworzenie specjalistycznych struktur takich jak: oddziały kulturalne, gospodarcze lub wydawnicze,
  11) koordynowanie działalności poszczególnych jednostek,
  12) ustalanie budżetu Stowarzyszenia
  13) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
  14) zatwierdzanie wydatków i bilansu,
  15) podejmowanie decyzji o wejściu stowarzyszenia w porozumienia z innymi organizacjami.
  16) zwoływanie walnego zebrania członków
  17) składanie sprawozdania ze swej działalności na walnym zebraniu członków.

3. Zarząd reprezentuje stowarzyszenie w Sądzie i poza Sądem. Do działania w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

4. Do kompetencji zarządu należą również wszelkie inne sprawy, nie zastrzeżone statutem dla innych organów Stowarzyszenia.

§ 13.

1. Zarząd składa się z 5 członków Stowarzyszenia.

2. Zarząd w terminie do dwóch tygodni od jego powołania, wybiera przewodniczącego oraz na jego wniosek jednego wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

3. Posiedzenia zarządu zwołuje przewodniczący w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

4. Pracami zarządu kieruje przewodniczący lub jego zastępca.

5. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos oddany przez przewodniczącego zarządu lub jego pełnomocnika.

6. Jeżeli zarząd obraduje w niepełnym składzie, treść uchwał musi zostać obligatoryjnie przesłana na piśmie nieobecnym członkom zarządu, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały.

7. W posiedzeniach zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie komisji rewizyjnej na wniosek własny lub członka zarządu.

8. Posiedzenia zarządu mają charakter zamknięty, o ile zarząd nie postanowi inaczej.

§ 14.

1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2. Komisja rewizyjna działa na podstawie uchwalonego regulaminu.

3. Komisja rewizyjna składa się z 5 członków Stowarzyszenia. Na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i określa tryb swego działania.

4. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:
  1) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności statutowej stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności finansowej,
  2) występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
  3) prawo żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) zarządu,
  4) zwoływanie walnego zebrania członków, w razie niezwołania go przez zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem, w trybie przewidzianym dla nadzwyczajnego walnego zebrania,
  5) składanie na walnym zebraniu członków wniosków o uchylenie uchwał zarządu sprzecznych z postanowieniami statutu lub celami stowarzyszenia,
  6) składanie na walnym zebraniu członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom stowarzyszenia,
  7) kierowanie wniosków do sądu koleżeńskiego.

5. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 15.

1. Sąd koleżeński składa się z 5 członków Stowarzyszenia. Sąd koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego i uchwala regulamin swojego działania.

2. Do kompetencji sądu koleżeńskiego należy ocenianie postępowania członków Stowarzyszenia co do zgodności z zasadami i celami statutu oraz rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia.

3. Postępowanie przed sądem koleżeńskim jest otwierane na wniosek:
  1) osoby zainteresowanej ze względu na okoliczności sprawy,
  2) grupy pięciu członków,
  3) komisji rewizyjnej,
  4) zarządu Stowarzyszenia,
  5) własny sądu koleżeńskiego.

5. Sąd koleżeński rozpatruje wniosek najpóźniej w ciągu 3 tygodni od jego złożenia.

6. Uchwały sądu koleżeńskiego muszą obligatoryjnie zostać przesłane na piśmie członkowi którego dotyczą najpóźniej w ciągu 28 dni od daty podjęcia uchwały.

7. Sąd koleżeński może:
  1) uznać skargę za niezasadną,
  2) potępić postępowanie członka,
  3) udzielić nagany członka,
  4) udzielić zawieszenia w prawach członka na okres od 1 do 3 miesięcy lub przekwalifikować członka do innej kategorii członkostwa na okres od 1 do 12 miesięcy,
  5) wykluczyć członka ze stowarzyszenia,
  6) zawiesić w czynnościach członka zarządu.

8. Uchwały sądu koleżeńskiego są ważne, gdy są podjęte większością głosów, przy obecności minimum 50% członków sądu.

9. Jeżeli rozpatrywana sprawa dotyczy członka sądu koleżeńskiego, to jest on wyłączony na czas postępowania z prac sądu koleżeńskiego.

10. Od uchwał sądu koleżeńskiego przysługuje członkowi odwołanie do najbliższego walnego zebrania członków , złożone na piśmie w ciągu 14 dni od doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 16.

1. Członkostwo w zarządzie, komisji rewizyjnej i sądzie koleżeńskim ustaje na skutek:
  1) upływu kadencji,
  2) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  3) zrzeczenia się udziału w tych władzach,
  4) odwołania przez walne zebranie.

2. Jeżeli komisja rewizyjna wnioskowała o nieudzielanie absolutorium lub jeśli w czasie upływającej kadencji członek władz złamał statut, to absolutorium musi zostać udzielone większością 2/3 głosów. W pozostałych wypadkach absolutorium jest udzielane zwykłą większością.

3. W stosunku do członka władz, który nie uzyskał absolutorium, wniosek o odwołanie może zgłosić każdy członek biorący udział w walnym zebraniu członków.

4. Członkowie, którzy nie uzyskali absolutorium, nie mogą pełnić funkcji w żadnych władzach Stowarzyszenia podczas następnej kadencji.

5. Członek zarządu oraz członek komisji rewizyjnej nie może być pozbawiony członkostwa poprzez wykreślenie z listy członków, z wyjątkiem wypadku niespełnienia wymagań przewidzianych w ustawie - Prawo o stowarzyszeniach.

§ 17.

Dla obsługi administracyjnej Stowarzyszenia zarząd może utworzyć biuro Stowarzyszenia, określając jego status i zakres wykonywanych czynności.

§ 18.

Dla obsługi prasowej Stowarzyszenia przewodniczący zarządu może powołać rzeczników prasowych.

V. Majątek stowarzyszenia

§ 19.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze, nieruchomości i rzeczy ruchome.

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1) ze składek członkowskich,
  2) ze świadczeń członków, którzy wspierają Stowarzyszenie,
  3) z darowizn,
  4) z dotacji i subwencji,
  5) z zapisów,
  6) z dochodów z nieruchomości i rzeczy ruchomych Stowarzyszenia.
  7) ze zbiórek publicznych.

3. Na podstawie uchwały walnego zebrania Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizacje celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 20.

W zakresie wynikającym z działalności statutowej, Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

VI. Zmiana statutu i rozwiązywanie stowarzyszenia

§ 21.

1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązywania Stowarzyszenia podejmuje walne zebranie członków w trybie określonym w niniejszym akcie.

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określić cel, na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami są członkowie zarządu Stowarzyszenia..

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

VII. Spis treści

I. Postanowienia ogólne
II. Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
III. Członkowie, ich prawa i obowiązki
IV Struktura i władze stowarzyszenia
V. Majątek stowarzyszenia
VI. Zmiana statutu i rozwiązywanie stowarzyszenia
VII. Spis treści